MOCO

Nepali

Updated on 12th December, 2023

Introduction

This policy aims to promptly deactivate inactive MOCO accounts to reduce the risk of unauthorized access and thwart potential fraud. Additionally, it provides customers with essential guidelines on disabling their wallet accounts.

Policy

  • This policy outlines the procedures for handling a MOCO account with no activity over an extended period, whether due to consecutive months of inactivity or voluntary/involuntary user-initiated account disablement.
  • An inactive status is assigned to a MOCO account that shows no activity for six months. Additionally, a dormant status is applied to an account that lacks transactions within the last consecutive months, with the dormant period lasting for 12 months from the day the account was marked inactive.
  • A MOCO account will be disabled if it remains inactive for 18 months from the date it was marked dormant.
  • Users have the option to request account disablement by sending an email to support@moco.com.np from their registered email address, stating their MOCO ID and the reason for deletion. The MOCO Support team will then reach out to facilitate the account’s disablement.

Data Retention

In accordance with regulatory requirements of the Central Bank of Nepal, transactions and other information for the MOCO account shall be retained.

Updated on 12th December, 2023

परिचय

यस नीतिले MOCO मा रहेको निष्क्रिय खाताहरूबाट हुन सक्ने अनाधिकृत पहुँच तथा सम्भावित ठगीलाई रोक्न वा कम गर्न, त्यस्ता खाताहरूलाई यथासिग्र निष्क्रिय पार्ने लक्ष्य लिएको छ। यस नीतिले प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्नो वालेट खाताहरूलाई असक्षम पार्न आवश्यक दिशानिर्देशिकाहरू पनि प्रदान गर्दछ।

नीति

  • यस नीतिले लामो समय सम्म प्रयोगकर्ता स्वयमले स्वैच्छिक/अनैच्छिक रुपमा खाताहरु निष्क्रिय गरेको वा निरन्तर लामो समय सम्म MOCO खाताबाट कुनै गतिविधि नगरिएको खण्डमा त्यस्ता खाताहरुलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने प्रक्रियाहरूलाई रेखांकन गरिएको छ।
  • MOCO खातामा निरन्तर ६ महिनासम्म कुनै गतिविधि नभएको खण्डमा त्यस्ता खाताहरुलाई खाता निष्क्रिय अवस्थामा रहेको मानिनेछ। साथै,कुनै पनि MOCO खाताबाट निरन्तर लामो समय सम्म कुनै कारोबार नगरिएकोमा खण्डमा पनि खातालाई निष्क्रिय मानिनेछ र त्यस्ता खाताहरु लगातार १२ महिनासम्म निष्क्रिय रहेमा ती खाताहरुलाई असक्षम गरिनेछ।
  • MOCO खाताहरू निष्क्रिय तोकिए पश्चात् पनि निरन्तर १८ महिनासम्म निष्क्रिय रहेमा, त्यस्ता खाताहरू स्वतः असक्षम गरिनेछ।
  • प्रयोगकर्ताले स्वयमले पनि आफ्नो खाता असक्षम गर्न प्रयोगकर्ताले आफ्नो रजिस्टर्ड इमेलमार्फत support@moco.com.npमा आफ्नो MOCO ID र खाता असक्षम गर्नुको कारण खुलाइ इमेल गर्नुपर्ने हुन्छ। इमेल प्राप्त भए पश्चात् MOCO Support Team ले सम्पर्क गरि खाता असक्षम प्रक्रियामा सहयोग गर्नेछ।

डाटा अवधारण

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामक आवश्यकता अनुसार, MOCO खाताहरुबाट गरिएको कारोबार तथा अन्य गतिविधिहरु सम्बन्धि डाटाहरु अवधारण गरेनेछ।